Sociální poradenství

Sociální poradenství

Je  registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou se zaměřením na osoby s tělesným postižením, se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a nedokáží ji řešit vlastními silami. Služba je Vám může pomoci v oblasti základního a odborného sociálního poradenství.

Základní poradenství poskytuje

 1. a) informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace,
 2. b) informace o návazných a alternativních soc. službách a jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi
  a dávkách sociální péče,
 3. c) informace o možnostech využívání běžných dostupných zdrojů pro zabránění soc. vyloučení a zabránění vzniku závislosti na soc. službě,
 4. d) informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Odborného poradenství poskytuje

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. sociálně terapeutické činnosti, např. sociální poradenství, právní poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 4. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 5. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 Postup pro poskytování sociální služby sociální poradenství zde

Podporujeme informovanost, nabízíme pomoc a podporu v oblastech 

 • sociální problematiky (dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, dávky pro OZP, invalidní důchody, aj.)
 • pracovněprávních vztahů
 • zaměstnáváním OZP

Činnosti zajišťujeme

 • poskytováním informací (ústní či písemné věcně správné informace, faktické údaje)
 • poskytováním cílených rad (na základě zjištěných potřeb uživatele)
 • aktivní pomocí (praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí,
  při psaní podání, odvolání, námitek, stížností aj.)

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb – odkaz zde

Informace poskytujeme

 • osobně při návštěvě klienta v poradně, v přirozeném prostředí  klienta,
 • telefonicky,
 • elektronicky,
 • prostřednictvím web stránek: www.stp-brno.cz

Jak nás můžete kontaktovat

Na poradnu se lze obrátit v pracovní době denně 7:00 – 15:00 hodin osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem.

V případě potřeby poskytování služby uživatelům po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu.

Terénní forma: dle potřeb uživatelů

Osobní konzultace

Na osobní konzultaci se lze objednat na tel. čísle 542 212 657,
mobil: 733 754 233.

Objednaní zájemci o konzultaci mají přednost.

V případě, že se zájemce o službu nedostaví ke konzultaci bez omluvy

do 15 min. od jejího plánovaného začátku, může být dána přednost neobjednanému zájemci.

Zájemci o službu, který se dostaví do poradny bez objednání, je konzultace v případě volné kapacity poskytnuta bez prodlení. Pokud je kapacita poradny v danou chvíli naplněna, je zájemci  nabídnut nejbližší volný termín. V jeden okamžik může v poradně probíhat pouze jedna osobní konzultace a jedna telefonická konzultace. Délka jedné konzultace je max. 60 min. Pokud řešení situace vyžaduje delší čas, je možné využít služeb poradny opakovaně. Poslední zájemce může být přijat ke konzultaci nejpozději 60 minut před koncem provozní doby.

Telefonické konzultace

Telefonicky jsou konzultovány jednodušší dotazy, nevyžadující hlubší analýzu situace. Pro komplexní posouzení případu je vhodnější osobní konzultace. Délka jedné konzultace je max. 30 min.

Písemné konzultace

Dotazy lze zasílat elektronicky na e-mailovou adresu  info@stp-brno.cz nebo sedlackovastpbrno@gmail.com, dopisem na adresu poradny. Dotazy jsou zodpovězeny do 2 kalendářních dnů.

Službu nemůžeme poskytnout

 • klientovi s agresivními projevy
 • klientovi pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
 • klientovi s atakou duševní nemoci
 • osobám mladším 18 let bez doprovodu zákonného zástupce
 • klientovi se smyslovým postižením vyžadujícím alternativní způsob komunikace, bez tlumočníka

Neposkytujeme

 • zastupování v právních sporech,
 • poradenství v komerčních záležitostech,
 • finanční podporu,
 • ubytování, sociální péči apod.

Poskytnutí služby může být odmítnuto

 • V takovém případě Vám budou poskytnuty kontakty na služby dle Vašich potřeb.
 • V případě naplnění kapacity služby Vám bude služba poskytnuta
  v nejbližším volném termínu.

Ukončení poskytované služby

Využívání služby můžete kdykoliv, i bez uvedení důvodu ukončit.

Ze strany poradny je služba ukončena v případě, kdy

 • byl splněn Váš osobní cíl
 • kdy byly vyčerpány možnosti pomoci a další pomoc již z hlediska odbornosti poradny nelze poskytnout.

Poradce může konzultaci ukončit rovněž v případě, kdyby z vaší strany docházelo
k ohrožování pracovníků nebo ostatních klientů, nebo v situaci, kdyby váš stav,
např. z důvodu požití omamných látek, neumožňoval smysluplné poskytnutí služby.

Nabízíme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné
a správné informace o Vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc s cílem spolu s Vámi dosáhnout toho, aby poradenský úkon napomohl k Vašemu  kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

Poradna nemá výkonnou pravomoc.

Pokud  jste službu čerpali, můžete ji ohodnotit zde

Kontakt
Mgr. Milena Sedláčková, DiS.

sociální pracovnice STP v ČR z. s., městská organizace Brno

tel.: 733 754 233, 542 212 657

e-mail:milena.sedlackova@stp-brno.cz