Aktuality

ČSSZ

VZP ČR

Využijte příspěvek 8 000 Kč na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2023, je určen dětem ve věku do 18 let nebo studentům ve věku do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s potvrzenou diagnózu s kódem K 90.0 celiakie. ❗❗NOVÉ TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTI❗❗

👉 v I. pololetí od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 o první polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč)

👉 ve II. pololetí od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 o druhou polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč)

https://www.vzp.cz/…/podpurne…/metabolicka-onemocneni

VZP ČR

Z veřejného zdravotního pojištění mají očkování proti klíšťové encefalitidě hrazené pojištěnci starší 50 let. Očkovat se můžete nechat samozřejmě, i když je vám méně než 50 let. Pojištěnci VZP mohou čerpat příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě z fondu prevence – děti 700 Kč a dospělí (do 50 let) 500 Kč. 👇https://www.vzp.cz/…/ockovani-proti-klistove-encefalitide

Ombudsman

Jak žádat o odškodnění v případě opožděné dávky?

Ombudsman na základě stížností lidí v obtížné sociální situaci opakovaně řeší problémy s opožděnou výplatou dávek, především v Praze. Jedná proto s ministrem práce a sociálních věcí a generálním ředitelem Úřadu práce ČR o vhodných opatřeních k řešení nastalé situace. Pokud však i přes veškerou snahu dojde k opožděné výplatě dávky, můžete stát požádat o odškodnění. V dnešním podcastu poradíme, jak na to.

Více o nastalé situaci si můžete přečíst třeba zde 👉https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3568510-zadatele-cekaji…

Podcast si můžete pustit na:

📻 YouTube: https://youtu.be/pvPqGZhD31U

📻Spotify: https://open.spotify.com/show/0cUUj1UIaAu3hYzWgLNO6P

📻 Dále jsou podcasty dostupné na všech běžně používaných podcastových aplikacích (https://anchor.fm/nakavusombudsmanem).

Více na: https://www.ochrance.cz/…/na_kavu_s_ombudsmanem_86…/

[Na přiložené infografice je vedle názvu podcastu a dvou otázek, které podcast zodpovídá, také ilustrační fotka s tisícikorunami a budíkem s nápisem late.]

VZP ČR

Jaké procedury hradí zdravotní pojišťovna v rámci rehabilitace?

Aby mohla být fyzioterapeutická péče hrazená zdravotní pojišťovnou, musí být pacientovi indikována a předepsána ošetřujícím lékařemRehabilitaci mohou předepisovat jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté. Fyzioterapeutická léčba může být předepsána pouze na dokladu „Poukaz na vyšetření/ošetření FT“. Zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti.

Doba platnosti poukazu a náležitosti

Platnost poukazu je 7 dní od vystavení a na tuto skutečnost by vás měl lékař upozornit, ale najdete ji taktéž uvedenou na formuláři. Ačkoli má poukaz sedmidenní platnost, neznamená to v praxi, že hned musíte začít rehabilitovat. Je běžné, že vás na fyzioterapii na odborném pracovišti objednají s časovým odstupem od vystavení. Poukaz je do 7 dnů třeba uplatnit. Některá pracoviště fyzioterapie akceptují objednání po telefonu či elektronicky. Poukaz následně odevzdáte při první fyzické návštěvě v objednaném termínu.

Poukaz musí být ošetřujícím lékařem správně a úplně vyplněn. Fyzioterapeut nemá oprávnění doklad jakkoli měnit nebo doplňovat.

Na poukazu musí být indikujícím lékařem vždy uvedena jednoznačná specifikace požadované péče, tedy požadovaných zdravotních výkonů, cíl, kterého má být rehabilitací dosaženo, a kontraindikace a možná rizika vyplývající z aktuálního klinického stavu pacienta.

V případě, že poukaz nebude obsahovat nezbytné údaje, musí fyzioterapeut doklad vrátit k doplnění/upřesnění ošetřujícímu lékaři. Jestliže fyzioterapeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný poukaz, hrozí mu, že poskytnutá péče nebude uhrazena.

Procedury a výkony v rámci rehabilitace

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené např. reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech), měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů, léčebná tělesná výchova (a to i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy, dále speciální techniky vycházející z pohybového vývoje člověka apod.), elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk, kineziologické vyšetření a další výkony v souladu s platným Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Z koupelí jsou hrazeny vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – tedy např. vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, subakvální masáže nebo střídavé skotské střiky.

Některé výkony, které mohou být poskytované v rámci ambulantní fyzioterapie, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění – např. klasické masáže (celotělová i částečná), masáže lávovými kameny, perličkové koupele. Zmíněné procedury si musí pacient zaplatit sám jako samoplátce – lékař má povinnost o této skutečnosti pacienta informovat předem.

Počet opakování rehabilitačních procedur

Maximální počet opakování jednotlivých hrazených procedur určuje frekvenční omezení poskytovaných výkonů, které je dáno Seznamem zdravotních výkonů. Seznam zdravotních výkonů je obsahem vyhlášky Ministerstva zdravotnictví v platném znění.

Příklad frekvenčního omezení:

  • reflexní masáž (výkon 21713) – má dobu trvání 30 minut, lze vykázat 1x za den a 10x za čtvrtletí
  • komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001) – má dobu trvání 45 minut, lze vykázat pouze 1x při zahájení kinezioterapie
  • kontrolní kineziologické vyšetření (výkon 21003) – má dobu trvání 20 minut, lze vykázat 1x za den a 4x za čtvrtletí
  • fyzikální terapie II (kód 21113) – např. elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, přístrojová lymfodrenáž, parafín, podtlakové přístroje, terapie TENS – délka výkonu je 15 min), lze vykázat 2x za den

Vydáno 13. 3. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvek na dojížďku může být poskytován na základě písemné dohody uzavřené s Úřad práce ČR a to na částečné pokrytí nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s dojížděním za prací mimo obec, ve které má žadatel své bydliště.

ℹ️ Příspěvek je proplácen po sjednanou dobu a to za měsíce, kdy žadatel prokáže doložením měsíčního vyúčtování mzdy nebo platu (výplatním listem, páskou), že do zaměstnání v tomto měsíci dojížděl a že jeho hrubá mzda či plat za vykonávanou práci nepřesáhla 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

Vzdálenost od místa trvalého bydliště – Výše měsíčního příspěvku

▶️ do 10 km (včetně) – 1 000 Kč

▶️ nad 10 km do 25 km (včetně) – 1 500 Kč

▶️ nad 25 km do 50 km (včetně) – 2 500 Kč

▶️ nad 50 km – 3 500 Kč

Nebojte se říct si o pomoc 🤝

Více informací zde:📌https://www.uradprace.cz/prispevek-na-podporu-regionalni…

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Hana: To je nespravedlnost, už roky pečuju o svou maminku, nemůžu kvůli tomu pracovat a budu mít nízký důchod, protože se mi to nepočítá.

Jana: Jak to?

Hana: No protože je to vyloučená doba!

Opravdu to tak je? Ne.

❓Nejdřív si pojďme říct, co se vlastně myslí termínem „vyloučená doba“. Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj.

❗Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude tzv. „rozmělňován“. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad.

💡Takže Hano, byl to mýtus. Vyloučená doba nesnižuje výši důchodu, ale naopak ji zvyšuje.

Zajímají vás i další mýty o důchodech? Najdete je tady:📌https://www.mpsv.cz/web/cz/myty-fakta-duchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí

🚌 Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Dávka náleží osobě se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) nebo ZTP/P (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce), a které vznikají náklady v souvislosti s nutnou dopravou za daný kalendářní měsíc.

Týká se vás to, pokud:

Jste občan se zdravotním postižením (pohyblivosti nebo orientace), který se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu někam dopravuje nebo je dopravován.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:

✅ která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“.

✅ opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována

✅ nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Více o příspěvku zde:📌https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-mobilitu

VZP

Paleta našich příspěvků je opravdu pestrá, myslíme na

📌 diabetiky

📌 na ty, kteří musejí dodržovat speciální dietu

📌 i osoby, pro které není návštěva u terapeuta tabu

📌 Maminkám nabízíme například příspěvky na screeningová vyšetření, na pomůcky ke kojení, zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu či spánku.

Všechny příspěvky najdete na https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky

Nelíbí se vám, jaký máte starobní důchod? A víte, že si ho můžete zvýšit? Když budete pracovat, může váš důchod vzrůst, a ještě si vyděláte. A to se vyplatí.

❗Za každých odpracovaných 360 dnů je možné požádat o zvýšení starobního důchodu. Za každých 360 odpracovaných kalendářních dnů se zvyšuje procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu.

ℹ️ Letos také připravujeme jednu novinku. Od července budou pracující senioři platit nižší sociální pojištění, což jim zvýší čistý výdělek. Z každých vydělaných 10 000 Kč se díky sníženému pojistnému čistá mzda zvýší o 650 Kč. Návrh pomůže seniorům, kteří pobírají starobní důchod a zároveň k tomu pracují nebo podnikají.

💡Teď už je všem jasné, že prací při starobním důchodu je možné si tento důchod zvýšit.

Zajímají vás i další mýty o důchodech? Najdete je tady: 📌https://www.mpsv.cz/web/cz/myty-fakta-duchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

👨‍🦳 Červnová valorizace důchodů: průměrný starobní důchodce dostane o 750 korun více

Důchody budou v červnu opět mimořádně navýšeny. Vláda zároveň našla shodu na úpravě valorizačního mechanismu. Bez tohoto zásahu by deficit veřejných financí narostl o dalších 34 miliard.

ℹ️ Každý důchod bude navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra podle výše důchodu. Průměrný starobní důchodce tak v červnu dostane o 750 korun více. Růst bude rekordní a průměrný důchod po valorizaci překročí 20 tisíc korun.

Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/cervnova-valorizace-duchodu…

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jste pěstoun/poručník, máte v péči nejméně 3 děti a potřebujete automobil? Můžete požádat o příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.🚗

Nárok na příspěvek máte ve chvíli, kdy máte do pěstounské/poručenské péče svěřené alespoň 3 děti. Započítávají se i zletilé nezaopatřené děti, za které máte nárok na odměnu pěstouna.

🛠 Příspěvek můžete použít nejen na koupi, ale také na celkovou opravu osobního motorového vozidla. Na běžnou údržbu vozu se příspěvek nevztahuje.

Nebojte se říct si o pomoc🤝

Více informací zde:📌https://www.mpsv.cz/…/prispevek-na-zakoupeni-osobniho… 

Zobrazovat míň

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Víte, že nově můžete zjistit stav vaší žádosti o dávky po telefonu? Stačí zavolat na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR ☎️ 800 77 99 00.

📅 Provozní doba Call centra ÚP ČR:
pondělí 8.00–17.00 hod.
úterý 8.00–15.00 hod.
středa 8.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–15.00 hod.
pátek 8.00–13.00 hod

ℹ️ Během pilotního provozu se tato služba bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného. 

MPSV

Nad dopisy diváků. Píšete nám a děkujete, že jsme vám v lednu dali k důchodu 500 korun výchovného. Máme pro vás dobrou zprávu. Výchovné budete dostávat každý měsíc, nejedná se o jednorázovku.

ℹ️ Osobám v invalidním důchodu vznikne nárok na výchovné až poté, co jim vznikne nárok na starobní důchod.

Informace k výchovnému zde:📌https://www.mpsv.cz/…/zvys…/deti-v-otazkach-a-odpovedich

Informace pro invalidní důchodce zde:📌https://www.cssz.cz/…/osoby-v-invalidnim-duchodu-mohou…

MPSV

Nově mohou lidé volající na bezplatnou linku Call centra Úřad práce ČR☎️ 800 77 99 00 zjistit, jak daleko je zpracování jejich žádosti o konkrétní dávku, nebo kdy mohou očekávat peníze.

ℹ️ Během pilotního provozu se tato služba bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného.

Provozní doba Call centra Úřadu práce ČR:

pondělí 8.00–17.00 hod.

úterý 8.00–15.00 hod.

středa 8.00–17.00 hod.

čtvrtek 8.00–15.00 hod.

pátek 8.00–13.00 hod

Více v tiskové zprávě:📌https://www.uradprace.cz/…/up-cr-rozsiruje-sluzby-sveho…

MPSV

Už od 1. února budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek.

Konkrétně se odpočet vztahuje na:

✅ studenty

✅ pracovníky do 21 let

✅čerstvě rekvalifikované

✅ zdravotně postižené

✅ pečující o dítě do 10 let

✅ osoby starší 55 let

Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance.

👵👴 Další sleva na sociálním pojištění se chystá od letošního července. Bude se týkat pracujících nebo podnikajících seniorů, kteří zároveň již pobírají starobní důchod. Těm se sníží sazba pojistného o 6,5 procenta.

✅Tato úprava přinese pro důchodce z každých vydělaných 10 000 Kč zvýšení čisté mzdy o 650 korun a pro zaměstnavatele výrazné administrativní zjednodušení.

Více informací v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/sleva-na-pojistnem-u-zkracenych…

VZP 💸Z fondu prevence letos nově nabízíme dva nové příspěvky, navázané na pravidelné prohlídky u praktického lékaře nebo na screeningová vyšetření. Díky včasnému odhalení příznaků budoucího onemocnění je léčba pro pacienta méně náročná a vyhlídky na vyléčení jsou výrazně vyšší než při pozdním záchytu nemoci. 👇https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky

VZP ČR 

Potvrzení VZP k žádosti na mobilitu. Jedná se o potvrzení od zdravotní pojišťovny, že přístroj na podporu dýchání máte v užívání. Toto potvrzení vyžaduje Úřad práce, který příspěvek na mobilitu poskytuje. Výši příspěvku a podmínky nároku stanovuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.). 👉https://www.vzp.cz/…/potvrzeni-vzp-k-zadosti-o…

Novorozence přihlaste do 8 dnů po jeho narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka.🤱 Pokud matka není v den porodu pojištěna u žádné zdravotní pojišťovny v ČR, je možné miminko přihlásit ke zdravotní pojišťovně, u které je v den porodu pojištěn jeho otec. 👉https://www.vzp.cz/…/jak-prihlasit-ke-zdravotnimu…

Pohotovostní služba v Brně

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Minimální mzda se letos zvýšila o 1 100 korun 🥳 Nově tedy základní sazba hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 17 300 Kč za měsíc.

Koho se minimální mzda týká? Týká se všech základních pracovněprávních vztahů.
✅ pracovních poměrů
✅ právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

ℹ️ Minimální mzda se vztahuje i na zaměstnance, kteří vedle mzdy nebo platu pobírají dávky sociálního zabezpečení, např. starobní důchod.

Více informací zde:📌 https://www.mpsv.cz/…/1178dec0-9ce8-71f6-bf89-bdc6ecaf0525 

VZP

Doporučujeme klientům nahlásit nahlásit své číslo účtu, ať nemusíte běhat se složenkami na poštu. Od 1. 1. 2022 je výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit stanovena na 200 Kč. Zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet přeplatků překročí hranici 200 korun.

https://www.vzp.cz/…/zmena-u-ochranneho-limitu-u…

https://moje.vzp.cz/nahlaseni…/nahlaseni-bankovniho-uctu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
3 hod
·
💡 Víte, že nelze pobírat více rodičovských příspěvků souběžně? Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše, vyplatí Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou.
❗️❗️ Rodič však musí narození nejmladšího dítěte v rodině Úřadu práce nahlásit. Ideálně při nástupu na mateřskou.
Další informace najdete zde: 📌https://www.uradprace.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek

Zpráva VZP

VZP dlouhodobě podporuje své klienty v péči o zdraví, a to jak z preventivních důvodů, tedy pro předcházení nemocí, tak i v případech chronicky nemocných klientů, kde správná životospráva může přispět k lepšímu průběhu onemocnění. Od ledna 2023 pro lepší motivaci k účasti na preventivních prohlídkách u praktického lékaře či na screeningových prohlídkách u specialistů také VZP nabízí dva zcela nové benefity podmíněné právě provedením příslušného vyšetřením. https://www.vzp.cz… Zobrazit víc

Dálniční známka v roce 2023

Elektronická dálniční známka v roce 2023

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2023 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. APP z.s.

🎉 MPSV Začali jsme vyplácet výchovné 🎉

🎉 Tisková zpráva MPSV
Začali jsme vyplácet výchovné 🎉
V případě transformovaného důchodu z invalidního na starobní, bude výchovné poprvé zasláno formou doplatku koncem ledna 2023. Následně vám bude zasíláno standardně s výplatou starobního důchodu.
❗️ O navýšení tedy nemusíte nikde žádat.
Více informací najdete zde:📌 https://www.cssz.cz/…/vychovne-bude-v-lednu-2023
Další novela úhradové vyhlášky
MPSV schválilo novou úhradovou vyhlášku s platností od ledna 2023. Stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení. Úhrada za ubytování a stravu se zvyšuje za každou položku o 30,- Kč /den. U služeb osobní asistence, pečovatelská služba a jiné služby se úhrada v rozsahu spotřebované péče do 80 hodin za měsíc zvyšuje na 155,- Kč/1 hodina péče, pakliže bude rozsah péče překračovat 80 hodin za měsíc, hodinová sazba se nemění a zůstává na hodnotě 135,- Kč/1 hodina péče.
I nadále zůstává zachován zákonem stanovený minimální zůstatek z příjmu klienta pobytové služby.

Zvýšení částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění📈

V souvislosti s navýšením průměrné mzdy se od 1. ledna 2023 mění také výše rozhodného příjmu (tedy minimální výše sjednaného příjmu) pro účast na nemocenském pojištění 🚑 z původních 3 500 Kč na 4 000 Kč měsíčně.

Toto navýšení má následně dopad i na účasti na důchodovém pojištění. 👵🏻👴🏻 V případě, že zaměstnanec pracuje v zaměstnání malého rozsahu, tedy s příjmem nižším, než nově stanovené 4 000 Kč, bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 4 000 Kč.✅

Zaměstnanci, který byl v roce 2022 účasten nemocenského pojištění, a zároveň jeho příjem není sjednán aspoň ve výši 4 000 Kč, zaniká účast na pojištění k 31. 12. 2022.🚫

ℹ️ Více ínformací na https://www.cssz.cz/…/od-1-ledna-2023-se-meni-vyse

Dávky v hmotné nouzi a přivýdělek dítěte.

Přivýdělky potomků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Při výpočtu životního minima se už nebudou do příjmů započítávat výdělky nezaopatřených dětí, které navštěvují střední školu, ani prázdninové přivýdělky studentů nebo příjmy související přímo se studiem nebo učením (praktická příprava).

Novela by měla rodiny motivovat k tomu, aby děti neukončovaly studia předčasně a aby si legálně přivydělávaly o prázdninách. Podobně se takové příjmy nezapočítávají při výpočtu sociálních dávek a nepoužily se ani při výpočtu jednorázového příspěvku 5000 korun na dítě.

Nezabavitelné minimum, srážky ze mzdy.

Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane z výplaty či důchodu víc peněz. Nezabavitelná částka od začátku roku 2023 znovu roste. Ale ne o tolik, jak by měla podle dřívějších pravidel.

Základní částka nezabavitelného minima se dosud počítala jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a specifické částky normativních nákladů na bydlení. Nově klesne na dvě třetiny ze zmíněného součtu.

Mění se také koeficient, kterým se nezabavitelná částka násobí za každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, a to ze třetiny na čtvrtinu.

V souhrnu tak nezabavitelná částka stoupne o 2500 Kč pro člověka bez vyživovací povinnosti (na celkových 13 500 Kč), případně o 2200 Kč pro člověka vyživujícího jednu osobu (na 17 000 Kč), o 1900 Kč u dvou vyživovaných – a tak dál.

Mění se také výpočet stropu, nad který se z výplaty či důchodu strhávají veškeré peníze. Dříve to byl dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů, od roku 2023 to bude 1,5násobek.


Ministerstvo práce a sociálních věcí

💡 Víte, že minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč?

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční základ nemocenského pojištění si OSVČ určuje svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. V roce 2023 dochází ke zvýšení tohoto minimální měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění na 8 000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2023 činí 168 Kč (8 000 x 2,1 %).

❗️ Placení pojistného od ledna 2023 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění.

Více informací zde:📌https://www.cssz.cz/…/minimalni-platba-pojistneho-na… 

Doporučený postup 6/2022_Úhrady v
sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna
2023″.
Novelizace úhradové vyhlášky pod č. 440/2022 Sb.

Příspěvek na bydlení – novinky od ledna 2023

20. 12. 2022

Vyplácí vám Úřad práce ČR příspěvek na bydlení? Nově budete moci přehled příjmů a nákladů na bydlení dokládat  jen 2x ročně (762.9 kB).

Co to pro vás v praxi znamená:

• čtvrtletní rozhodné příjmy a náklady na bydlení odevzdáte povinně ÚP ČR pouze dvakrát za rok, a to za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (za leden až březen a za červenec až září příslušného roku) pro nárok na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí (od dubna do června a od října do prosince);

• na výplatě příspěvku na bydlení se nic nemění, stejně jako dosud se jeho výplata provádí vždy zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém vám náležela dávka (tj. dávku za leden obdržíte v únoru, únorovou dávku v březnu atd.);

• na příspěvek na bydlení jste měli nárok v období od října do prosince 2022, nově pak nemusíte pro pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. kalendářní čtvrtletí 2022 (tj. říjen až prosinec 2022). ÚP ČR vám příspěvek na bydlení automaticky vyplatí za následující tři měsíce roku 2023, tedy za leden, únor a březen (vyplácí se v únoru, březnu a dubnu), a samozřejmě přepočte jeho výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023;

• možnost doložit rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. a 4. kalendářní čtvrtletí je nově dobrovolná. V tomto případě vám ÚP ČR nově stanoví nárok na příspěvek na bydlení (přepočítá jeho výši), podmínkou však je, že rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. kvartál odevzdáte nejpozději do 31. ledna a za 2. kalendářní čtvrtletí do 31. července (po stanoveném termínu nelze doložené příjmy a náklady na bydlení zohlednit);

• ve většině případů platí, že pro doložení rozhodných příjmů a nákladů na bydlení můžete využít zjednodušený on-line formulář;

• pro orientační zjištění nároku na příspěvek na bydlení můžete využít on-line kalkulačku:

Potřebujete pomoc nebo další informace? Obraťte se na Call Centrum ÚP ČR

Podrobnosti k příspěvku na bydlení

Další informace najdete i v  tiskové zprávě (206.69 kB)

MPSV Aktualita

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
🧑‍🔧Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Dnes o tom rozhodla vláda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.
ℹ️ Nová výše minimální mzdy je kompromisním výsledkem jednání se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Odráží dnešní ekonomickou realitu. Navýšení minimální mzdy musíme nastavit obezřetně. Je důležité, aby firmy dokázaly zaplatit své zaměstnance a nezačaly kvůli dalším nákladům propouštět. Prioritou je pro nás míra nezaměstnanosti, která se v Česku stále drží na nejnižší úrovni v celé EU.
Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/minimalni-mzda-se-od-pristiho…

MPSV tisková zpráva

Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023.

‼️ Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak úřad promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023. ‼️

ℹ️ V případě přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnosti doložení rozhodných příjmů za předcházející kvartál (říjen – prosinec 2022). Bez toho nebude moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Více v tiskové zprávě:📌https://www.uradprace.cz/…/novy-rok-prinasi-novinky-u…