Půjčovna komp. pomůcek

Klienti využívají možnost výpůjčky na dobu, než si obstarají vlastní pomůcku, na dobu, kdy mají vlastní pomůcku v opravě, po dobu dočasného zdravotního postižení, po dobu krátkodobého transportu.

Povinnosti půjčitele
*Předat vhodnou pomůcku: funkční, čistou a ošetřenou desinfekcí
*názorně předvést manipulaci s pomůckou a způsob jejího použití
*pokud to složitost pomůcky vyžaduje předat písemný návod k použití pomůcky
*vyplnit protokol o předání a převzetí poškozené kompenzační pomůcky
Povinnosti vypůjčitele
*používat pomůcku k účelu, k němuž je určena nesmí pomůcku přenechat k užívání jiné osobě, pokud není ve smlouvě stanoveno
*jinak zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
*vrátit pomůcku i před skončením stanovené doby zapůjčení pokud ji už uživatel nepotřebuje (zlepšení zdravotního stavu, hospitalizace, apod.)
*uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena nesprávným používáním
*uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla pomůcka odcizena nebo zničena
*uhradit smluvní poplatek ve výši 200 Kč, pokud byla pomůcka vrácena znečištěná Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.
*podepsat vyplněný protokol o předání a převzetí poškozené kompenzační pomůcky.

Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek se řídí platným ceníkem režijních poplatků kompenzačních pomůcek.
Vypůjčitel je povinen zaplatit režijní poplatek dle platného ceníku. Režijní poplatek je použit na řádné připravení pomůcky pro další zájemce (vyčištění, vyprání, dezinfekce, provozní údržba, aj.).
Poplatky jsou uvedeny za jeden kus zdravotní pomůcky včetně příslušenství.
Režijní poplatek za půjčení se hradí při podpisu smlouvy, na dohodnutou dobu půjčení, v hotovosti do pokladny Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.
Stejně se postupuje i při případném prodloužení smlouvy. Úhrada se počítá za každý i započatý den půjčení.

Při vrácení pomůcky před termínem se poměrná část režijního poplatku, s výjimkou jednorázového poplatku za půjčení, vrací.

Doprava kompenzačních pomůcek do místa bydliště klienta není součástí poskytované služby. Pomůcka je poskytnuta maximálně na 3 měsíce.

Kompenzační pomůcky lze zapůjčit po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

Mgr. M. Sedláčková, DiS.
Telefon: 542 212 657
Mobil: 733 754 233
e-mail: milena.sedlackova@stp-brno.cz
sedlackovastpbrno@gmail.com

Kompenzační pomůcky jsou k vyzvednutí na ul. Křenová 19, 602 00 Brno.