Sociální poradenství

Sociální poradenství nabízí
Základní sociální poradenství a Odborné sociální poradenství.
V rámci základního poradenství poskytujeme
a) informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace
b) informace o návazných a alternativních soc. službách a jiných formách pomoci, například dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče,
c) informace o možnostech využívání běžných dostupných zdrojů pro zabránění soc. vyloučení a zabránění vzniku závislosti na soc. službě
d) informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

V rámci odborného poradenství poskytujeme
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) sociálně terapeutické činnosti, např. sociální poradenství, právní poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím.

Podporujeme informovanost, nabízíme pomoc a podporu v oblastech 
– sociální problematika (dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, dávky pro OZP, invalidní důchody, aj.)
– pracovněprávní vztahy
– dluhová problematika
– zaměstnávání OZP

Aktivity a úkony, kterými jsou činnosti zajišťovány
poskytování informace (ústní či písemné věcně správné informace, faktické údaje)
– poskytování cílené rady (na základě zjištěných potřeb uživatele)
– aktivní pomoc (praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, při psaní podání, odvolání, správní žaloby aj.)
– doprovody – např. na úřady a instituce

Informace jsou poskytovány osobně při návštěvě klienta v poradně, v přirozeném, prostředí  klienta, telefonicky, elektronicky, prostřednictvím web stránek: www.stp-brno.cz

Nabízíme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné a správné informace o vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc.

Osobní konzultace
Na osobní konzultaci se lze objednat na tel. čísle 542 212 657, mobil: 733 754 233, objednaní zájemci o konzultaci mají přednost.
V případě, že se zájemce o službu nedostaví ke konzultaci bez omluvy do 15 min. od jejího plánovaného začátku, může být dána přednost neobjednanému zájemci.
Zájemci o službu, který se dostaví do poradny bez objednání, je konzultace v případě volné kapacity poskytnuta bez prodlení. Pokud je kapacita poradny v danou chvíli naplněna, je zájemci  nabídnut nejbližší volný termín. V jeden okamžik může v poradně probíhat pouze jedna osobní konzultace a jedna telefonická konzultace.
Délka jedné konzultace je max. 60 min. Pokud řešení situace vyžaduje delší čas, je možné využít služeb poradny opakovaně.
Poslední zájemce může být přijat ke konzultaci nejpozději 60 minut před koncem provozní doby. V případě osobní konzultace dochází k uzavření smluvního vztahu konkludentně, zahájením odborného poradenství na základě dotazu uživatele. Poradna a uživatel uzavírají ústní dohodu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství.Poradce při uzavírání ústní dohody postupuje tak, aby uživatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy.
Telefonické konzultace
Telefonicky jsou konzultovány jednodušší dotazy, nevyžadující hlubší analýzu situace. Pro komplexní posouzení případu je vhodnější osobní konzultace.
Délka jedné konzultace je max. 30 min.
Písemné konzultace
Dotazy lze zasílat elektronicky na e-mailovou adresu poradny nebo dopisem na adresu poradny info@stp-brno.cz.
Dotazy jsou zodpovězeny do 2 kalendářních dnů.

V případech telefonické, elektronické a písemné poradenské činnosti dochází k uzavření smluvního vztahu konkludentně, zahájením odborného poradenství na základě dotazu uživatele. Poradna a uživatel uzavírají ústní dohodu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství. Poradce při uzavírání ústní dohody postupuje tak, aby uživatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy.

Jak nás můžete kontaktovat
Na poradnu se lze obrátit v pracovní době osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem.

Služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách
a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů
.

Službu nelze poskytnout
– zájemci o službu s agresivními projevy
– zájemci pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, zájemci s atakou duševní nemoci
– osobám mladším 18 let bez doprovodu zákonného zástupce
– zájemci o službu  se smyslovým postižením vyžadujícím alternativní způsob komunikace, bez tlumočníka

Neposkytujeme
– zastupování v právních sporech
– poradenství v komerčních záležitostech 
– finanční podporu, ubytování, sociální péči apod.

Poskytnutí služby může být odmítnuto
Jestliže zájemce o službu žádá službu, kterou  poradna neposkytuje. V takovém případě Vám budou poskytnuty kontakty na služby dle potřeb zájemce o službu.
V případě naplnění kapacity služby (1 osobní a 1 telefonická konzultace v jeden okamžik) vám bude služba poskytnuta v nejbližším volném termínu.
Ukončení poskytování služby
Využívání služby můžete kdykoliv, i bez uvedení důvodu ukončit. Ze strany poradny je konzultace ukončena v případě, kdy buď vyprší čas pro ni určený, nebo byly vyčerpány možnosti pomoci a další pomoc již z hlediska odbornosti poradny nelze poskytnout. Poradce může konzultaci ukončit rovněž v případě, kdyby z vaší strany docházelo k ohrožování pracovníků nebo ostatních uživatelů služeb, nebo v situaci, kdyby váš stav, např. z důvodu požití omamných látek, neumožňoval smysluplné poskytnutí služby.

Osobní a telefonické konzultace Pondělí-pátek 7:00-15:00 hodin

Kontakt
Mgr. Milena Sedláčková, DiS.
sociální pracovník STP v ČR z. s., městská organizace Brno
tel.: 733 754 233, 542 212 657
e-mail:milena.sedlackova@stp-brno.cz